Hav højt fokus på hygiejnen og undgå forureninger

Vi drikker vand, laver mad, vasker os i vand og vasker tøj i vand. Stort fokus på hygiejnen sikrer at forureninger undgås eller nedsætter risikoen for forureninger markant.

Erfaringerne viser, at de største risici for forureninger er:

 • Ved indløb af overfaldevand, spildevand eller regnvand.
 • Afsmitning fra rense- og smøremidler.
 • Indtrængen af smådyr, fugle, mus, rotter og insekter.
 • Rester af jord på rørstumper og andre genstande.


Hygiejeregler for arbejdsgange i vandværket
Det er en god ide, at udarbejde detaljerede hygiejneregler for en række arbejdsgange i vandværket. I bør også udlevere hygiejnereglerne og informere alle, der har deres gang i vandværket, om dem.

Personlig hygiejne
Vask eller sprit hænderne af inden kontakt med vandet. Åbne eller betændte sår skal være dækket af bandage eller handsker.

Arbejdsstedet
Sørg for at arbejdsstedet er indrettet, så jord eller andre urenheder ikke kommer i kontakt med vandoverfalder.

Rørender må kun åbnes kortvarigt. Ved længerevarende åbning af det eksisterende ledningsnet, skal rørenderne afblændes.

Værktøj og materialer

 • Værktøj og udstyr, der kommer i kontakt med vandbanen, skal desinficeres.
 • Rør, fittings og andre materialer skal være helt rene, når de monteres.
 • Rør skal transporteres tilproppet, og må først afproppes ved montering.
 • Fittings transporteres i en tæt og ren indpakning helt frem til brugsstedet. De må først pakkes ud ved montering.
 • Midlertidigt afmonterede materialer skal beskyttes mod tilsmudsning. Små emner opbevares i plastposer og større emner pakkes ind i plast.


Hygiejnezoner
I kan med fordel inddele vandværket i hygiejnezoner – zonerne markerer forskellige hygiejnemæssige forholdsregler og adfærd.

Grøn zone: Lille risiko for forurening
Områder, hvor der ikke er direkte kontakt med vandoverflader. Eksempelvis ved arbejde i kontorlokaler, værksted, teknikrum og lagerlokale.

Forholdsregler i grøn zone:

 • Rent arbejdstøj og sko.
 • Fokus på personlig hygiejne.
 • Jævnlig rengøring og oprydning.
 • Brug almindelig sund fornuft.


Gul zone: Mellem risiko for forurening
Områder, hvor der er indirekte adgang til åbne vandoverflader. For eksempel i situationer, hvor der udføres reparationsarbejde på ledningsnettet. Eksempelvis ved arbejde i:

 • Rørgange
 • Pumpesal /teknikrum
 • Lokaler med trykfiltre eller lukkede filtre
 • Eventuelt lagerlokaler


Forholdsregler i gul zone:

 • Fodtøj må kun bruges i gul zone eller evt. med overtræk
 • Desinficere værktøj og komponenter
 • Komponenter i hygiejnisk emballage
 • Højt rengøringsniveau


Rød zone: Høj risiko for forureninger
Områder, hvor der er direkte adgang til åbne vandoverflader eller områder over åbne overflader. Eksempelvis:

 • Iltningstårne og – trapper.
 • Åbne filtre
 • Rentvandstanke
 • Trykfiltre, der er åbne i forbindelse med vedligeholdelse og inspektion
 • Rentvandstanke til genbrugsvand
 • Højdebeholder og vandtårn 


Forholdsregler i rød zone:

 • Rent desinficeret fodtøj og engangsovertræksdragt. Heldragten må kun bruges i gul eller rød zone.
 • Håndvask / afspritning
 • Desinficeret værktøj og komponenter
 • Komponenter i hygiejnisk emballage
 • Meget højt rengøringsniveau
 • Bakteriologisk kontrol efter service eller reparation


Hygiejnesluse
Når du bevæger dig fra gul til rød zone, bør adgangen ske via en hygiejnesluse.

Det er en god ide at etablere et rent område for eksempel på en ny presenning: Her kan I eller håndværkeren I skifte til rent tøj og fodtøj samt discinficere fodtøj eller vaders.

Sådan markeres zonegrænser

Hvis zonen følger ruminddeling:

 • Skilte på døre.
 • Mal eventuelle døre i zonefarver.
 • Farvet tapet.

Hvis zonen ikke følger ruminddeling:

 • Skilt på eller over komponent.
 • Mal komponent.
 • Farvet trappe.