BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder

BoringsNære Beskyttelsesområder - BNBO - kan strække sig op til 300 meter i radius om en indvindingsboring. En BNBO er altså en en ekstra beskyttelsesforanstaltning, der annullerer 25 meter-zonen.

Det er kommunen, der beslutter om der skal være en BNBO om en indvindingsboring, og den bliver fastsat ved et påbud, som retter sig mod lodsejeren.

Vandværket udbetaler typsik erstatning til lodsejeren for de restriktioner, der skal overholdes i området for BNBO'en. Restriktioner kan for eksempel være dyrkningsrestriktioner (udlæg til græsarealer i stedet for korn) eller forbud mod at bruge pesticider i BNBO-området.    

5 gode råd om BNBO - sådan kan Danske vandværker hjælpe

Det er vigtigt, at lodsejer og vandværket har en god dialog med kommunen om BNBO'en og de tiltag, der skal gennemføres. Sekretariatets rådgivere kan hjælpe med at udarbejde høringssvar til kommune. 

 1. I sender forslaget til BNBO til sekretariatet, og sammen forholder vi os til:
  a. Den fastlagte beskyttelseszone
  b. De tiltag, der foreslås gennemført, herunder hvilke aktører, der er ansvarlig.

 2. Inden høringsfristen udløber skal I i dialog med kommunen, så det bliver klarlagt, hvem der har ansvaret for de forskellige initiativer.

 3. I jeres høringssvar skal I præcisere, at det er kommunens ansvar at gennemføre de forskellige initiativer, herunder at restriktioner på landbrugsjord bør effektueres efter miljøbeskyttelseslovens regler i form af påbud.

 4. I skal oplyse, at I umiddelbart ikke er indstillet på at indgå frivillige aftaler med lodsejere.
  For vandværket er det afgørende, at I får slået fast, at I er part i sagen, og at I derfor vil have mulighed for at blive hørt og kunne klage til Natur og Miljøklagenævnet.

 5. Hvis der opstår uenighed om fastsættelsen af erstatningen for lodsejerens rådighedsindskrænkninger på specielt landbrugsjord er det afgørende, at der foreligger et påbud. På den måde kan fastsættelsen af erstatningen ske efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.