Boringer og ledninger på private grunde

Når vandværket etablerer ledninger eller boringer på private grunde, som ikke ejes af vandværket, bør I sørge for at sikre jer retten til anlæggenes placering ved en tinglyst deklaration.

Hvis I etablerer ledninger eller boringer i almindelig landbrugsjord, skal I udbetale kompensation i overensstemmelse med landsaftale med landbruget eller ved ekspropriationsforretning.

Tinglysning
Danske Vandværker anbefaler, at vandværket tinglyser nye ledninger og boringer.

På den måde sikrer vandværket sig rettighederne til at få adgang til ledninger og boringer i forbindelse med blandt andet eftersyn og reparation.

Danske Vandværker anbefaler, at I anvender standarddeklarationer ved tinglysningen.

Dermed sikrer I jer desuden, at ledninger og boringer ikke er omfattet af gæsteprincippet. I modsat fald skal vandværket betale, hvis grundejeren for eksempel ønsker at flytte ledningen ved ny- eller tilbygninger, eller hvis der skal anlægges en ny vej eller andet.

Tinglysningen sikrer også, at den til enhver tid værende ejer og tredjemand er bekendt med anlæggets placering.

Danske Vandværker anbefaler derfor altid, at I tinglyser ledninger eller boringer, når de ligger på matrikuleret grund. Det gælder uanset, om grunden er privat eller offentlig ejet.

Landsaftale - Frivillig aftale 
Når vandværket ønsker at etablere ledninger på privatejede arealer, kan det ske enten ved frivillig aftale eller ved en ekspropriation.

”Landsaftalen” beskriver principper og udmåling af erstatning, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg med henblik på at indgå en frivillig aftale.

Aftalen omfatter vandforsynings- og spildevandsanlæg, der efter aftale med en lodsejer, etableres i almindelig landbrugsjord.

Landsaftalen er indgået imellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og Danske Vandværker.

Landsaftalen omfatter kun egentlige landbrugsarealer.

For andre arealer aftales erstatningen særskilt.

Ekspropriation – hvis der er uenighed
Hvis der ikke kan opnås enighed om kompensationens størrelse, bliver den fastlagt ved en almindelig ekspropriationsforretning efter reglerne i vejloven.