Selskabsændring: Fra I/S til A.m.b.a.

Danske Vandværker anbefaler, at vandværker, der i dag er interessentskaber ændrer selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a. Men husk tinglysning, hvis der er tale om fast ejendom.

Ved ændring af selskabsformen f.eks. fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), skal det gamle selskab afmeldes og det nye registreres i www.virk.dk.

Andelsforening med begrænset ansvar. A.M.B.A. skal fremgå af selskabets navn og der stilles krav til offentliggørelse af regnskab, hvis foreningen skal undtages fra lov om erhvervsdrivende virksomheder. Anvendes i forbindelse med registrering af forsyningsvirksomheder.

Hæftelse i et A.m.b.a.
For vandværket er der ingen praktisk forskel på om, det er et interessentskab, andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). For kreditorer er der i praksis heller ingen forskel. Men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne i et interessentskab hæfter direkte, medens de i et andelsselskab hæfter subsidiært, og i et a.m.b.a. er der ingen hæftelse udover hvad forbrugerne har indskudt i vandværket.

Direkte hæftelse betyder, at en kreditor kan kræve sit tilgodehavende indfriet af en enkelt interessent, der har penge, og vedkommende må derefter selv inddrive sit tilgodehavende hos de øvrige interessenter.

Subsidiær hæftelse betyder, at kreditor skal søge sit tilgodehavende indfriet hos vandværket, som herefter fordeler udgifterne mellem andelshaverne.

Da det imidlertid er utænkeligt, at et vandværk kan gå fallit – man kan altid hæve vandprisen - og det heller aldrig er set tidligere, så betyder de forskellige former for hæftelse ikke noget i praksis.

Tinglysning af fast ejendom
Når et vandværk ændrer sin selskabsform og samtidig er ejer af fast ejendom, er det vigtigt, at man også ændrer adkomsten i tingbogen, således at skødet eller andet er registreret til den rette ejer – nemlig det nye A.m.b.a.-selskab, som vandværket opretter og overflytter sine aktiver til.

Der skal altså ske en notering af adkomstændring. I nogle tilfælde har vi erfaret, at tinglysningskontoret stiller krav om tinglysning af et nyt skøde, og SKAT har tilkendegivet, at der i så fald skal betales fuld tinglysningsafgift. Hvis ejendomsvurderingen er sat til 0 kr. vil tinglysningsafgiften dog være den samme.

Vi anbefaler i alle tilfælde at lade en advokat eller en landsinspektør stå for tinglysningen.