Regulativ

Regulativet er vandværkets leveringsbetingelser. Du kan nemt udarbejde et regulativ ved at bruge Danske Vandværkers  skabelon til et standardregulativ.

Hvad er et regulativ?
Regulativet fastsætter reglerne for vandværkets levering af vand til forbrugerne og regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket.

Regulativet viser også, hvordan vandværket skal opkræve takster for vand og tilslutningsafgifter.

Det er vandforsyningslovens § 55, der kræver, at vandværket udarbejder et regulativ, som skal godkendes kommunalbestyrelsen.

Hvilket regulativ skal du bruge?
Normalregulativet, som er udarbejdet af Naturstyrelsen, er en hjælpe til de kommunale vandværker. Med afsæt i normalregulativet har Danske Vandværker udarbejdet et standardregulativ, som er suppleret med en række forslag til de forbrugerejede vandværker.

I disse afsnit er Danske vandværkers standardregulativ suppleret med forslag

Afsnit 5.1

Det er vigtigt at bemærke, at den fagperson, der udfører arbejde på vandinstallationer og stikledninger som udgangspunkt skal have en autorisation. Det fremgår af autorisationsloven § 5, stk. 2.

Personale ved vandforsyningen kan dog undtages fra kravet om autorisation.

Disse regler gælder ikke for anlæggelse af forsyningsledninger.

Afsnit 5.2
Muligheden for fælles forsyning gennem en stikledning er udeladt af standardregulativet.

Når hver ejendom skal have egen stikledning, er der større mulighed for, at vandværket kan lukke for vandet ved restancer.

Afsnit 5.3
Ejendomme på sokkelgrunde sidestilles med ejerlejligheder. Det er derfor ejeren af ejendommen, som bliver medlem af vandværket, hvis vedtægterne ikke foreskriver noget andet.

Afsnit 5.6
Forbrugeren skal sikre, at vandværkets personale kan komme til stophanen. Denne pligt er indskrevet i standardregulativet som et krav.

Afsnit 6.3
Klausulen om ansvarsfraskrivelse overfor erhvervsdrivende er beholdt i standardregulativet.

Afsnit 7.4
Kommunalbestyrelsen kan nu blive opkrævet en opgørelse over, hvor meget vand, der bliver brugt til brandslukning samt oplysninger om eventuelle afprøvninger. Dette er tæt forbundet med muligheden for at opkræve betaling for brandvand.

Afsnit 8.1.7
Kravet om minimumsforbrug på ellers ubenyttede installationer er blevet fjernet i standardregulativet.

Der bør ikke være en afvejning af, om der er tale om minimumsforbrug: Enten bliver installationerne benyttet, eller også kan vandværker kræve, at der bliver lukket.

Afsnit 8.1.9
Lukkekravene for forurening er mere omfattende i standardregulativet, som nu også fokuserer på, at der kan lukkes for vandet ved manglende tømning af vandinstallationer.

Afsnit 8.2.1
Vandværket kan installere trykforøgeranlæg for at løse problemer med trykforhold.

Men vandværket kan også vælge andre installationer for at finde velegnede løsninger på den type problemer.

Afsnit 9.3
Bestemmelsen om adgang til måleren er ændret, så placering af måleren i ejendom og i målerbrønd sidestilles. Der skal angives en nærmere placering af målerbrønden på grunden. Derudover er det vandværket, der vælger, om måleren skal placeres i målerbrønd eller ejendom.

Bemærk: Det er for at beskytte forbrugeren mest muligt, at der skal være nem adgang til måleren.

Afsnit 9.17
Hvis forbrugeren ikke aflæser måleren: Begrebet "Gentagne gange" fortolkes sådan, at der vil blive opkrævet et gebyr allerede ved udsendelse af rykker nummer to.

Afsnit 11.1
Det er kun kommunalbestyrelsen, som har adgang til en ejendom uden retskendelse, medmindre kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til vandværket.

Hvis vandværket ikke kan få adgang til en ejendom, må politi eller foged eventuelt kontaktes.

Afsnit 12.2
Der skal betales tilslutningsbidrag i alle tilfælde, hvor en ejendom bliver tilsluttet vandværket. Det vil sige, at reglen er blevet ensrettet. Det gælder uanset om ejendommen tidligere er blevet tilsluttet, men på grund af restance er blevet koblet fra vandværket.

Afsnit 13.1
Som udgangspunkt skal der betales driftsbidrag for brandvand. Men det er op til det enkelte vandværk at beslutte om, det vil tage sig betalt for brandvand.

Afsnit 14.1.1
At lukke for vandet ved restancer skal ske efter gældende praksis for det enkelte vandværk.

Et lukkevarsel kan fastsættes til fem dage, men varslet bestemmer vandværket selv. 

Nyt afsnit 15 
Regler om klagevejledning

Afsnit 15 og 16 rykker til afsnit 16 og 17