Ansættelse af personale

Vandværker med ansat personale skal være opmærksomme på, at ansatte har krav på at få et ansættelsesbevis.

Der skal altid udarbejdes et ansættelsesbevis, når der er tale om lønmodtagere, der er ansat mere end en måned, og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end otte timer. I de fleste tilfælde vil det dog også være en god ide, at udarbejde et ansættelsesbevis, selvom der et tale om en ansættelse med færre timer om ugen.

Ansættelsesbeviset skal udarbejdes senest en måned efter, at ansættelsen starter, og vandværket skal være opmærksom på, at den ansatte også har krav på et ansættelsesbevis, hvis den ugentlige arbejdstid inden for de seneste 4 uger overstiger 8 timer. Det kan f.eks. være som følge af ekstraarbejde i en periode.

Ansættelsesbeviset kan udformes som en skriftlig erklæring, en skriftlig arbejdskontrakt eller et ansættelsesbrev, og beviset kan derfor fremstå som et eller flere dokumenter.

Loven om arbejdsgivernes pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er konkret med hensyn til indholdet, og der skal medtages oplysninger om mindst ti punkter.

For punkterne 6-9 er det nok at henvise til anden relevant lovgivning eller overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet.

Ansættelsesbeviset skal mindst indeholde oplysninger om følgende:

  1. Arbejdsgiver og lønmodtager navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller angivelse af forskellige arbejdssteder
  3. Stilling eller beskrivelse af arbejdet
  4. Ansættelsens starttidspunkt
  5. Ansættelsens forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  6. Lønmodtagerens rettigheder mht. ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  7. Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel eller reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, tillæg mv. samt oplysning om lønnens udbetalingsterminer
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

 Teksten her på siden er identisk med DV-vejledning 335