Simpel vandbehandling

Den danske drikkevandproduktion er basseret på indvinding af rent grundvand, som gennemgår en simpel vandbehandling. Behandlingen foregår ved at råvandet bliver iltet  og efterfølgende filtrering.

Afhængigt af de geologiske forhold omkring vandværkes indvindingsområde, varierer grundvandet.

Vandbehandlingen i hvert enkelt vandværk skal derfor tilpasses de lokale forhold. I de fleste tilfælde kan tilpasning af beluftningsanlæg og filtermateriale sikre, at den krævede høje drikkevandskvalitet kan opnås ved simpel vandbehandling.

Iltning - beluftning

Råvandet indeholder ofte en lang række stoffer, der gør det uegnet som drikkevand. Råvandet indeholder heller ikke ilt, så vandværket tilsætter ilt til vandet.

Råvandets sammensætning bestemmer, hvor meget ilt, der skal tilsættes. Det maksimale iltindhold i 
råvandet afhænger af temperaturen. Vand kan maksimalt optage 11 mg ilt/liter ved en temperatur på ca. 8 °C.

Det er vigtigt, at der er god ventilation, der hvor vandet beluftes, så de frigjorte gasser kan fjernes. Det er en
forudsætning, at både metan og svovlbrinte fjernes, før den egentlige filtrering finder sted.

Ilten, der tilføres, reagerer med de opløste stoffer i vandet, og de omdannes til uopløselige forbindelser, som
derefter fjernes i filtreringsanlægget. Det er nødvendigt at fjerne luftarter såsom metan og svovlprinte fra råvandet, så den efterfølgende vandbehandling i filtrene kan foregå.

Metan medfører, at bakterierne på filtermaterialerne vokser. Derfor stoppes filtrene med en slimet
bakteriebelægning, som ikke kan skylles væk i en normal returskylning af filtret.

Filtrering

Hvad kan filtrere og hvordan? 

Problem Gener i vandet Løsning Grænseværdi hos bruger
Aggressiv kulsyre

Kulsyre i kalkfattigt vand kan give aggressivt vand.
Virker som en svag syre, der kan tære beton og installati-oner

Behandl med en base eller i nogle tilfælde kraftig beluftning. Kalk, dolomit eller lud er udmærkede basiske produkter

Vandets hårdhed måles i dH.
Der er ingen græn-seværdi, men vandet bør ikke være meget hårdt eller meget blødt

Jern og mangan

Begge stoffer kan give vandet farve og afsmag.
Farverne svinger fra okker til 
sort, og smagen er metallisk

Jern og mangan kan nor-malt fjernes ved iltning. Efterbehandling kan være nødvendig ved at bruge særlige filterma-terialer Jern 0,2 mg/l. Mangan 0,02 mg/l. Værdien for mangan er for afgang fra vandværk
Ammonium og nitrit Ammonium ses ofte som en bestanddel i grundvandet. Nitrit kan optræde af flere årsager, men ofte på grund af manglende iltning af ammoni-umholdigt vand

Ammonium fjernes ved en biologisk proces: Først til nitrit og derpå til nitrat.
Processen kræver tilstrækkelig med ilt og tilstrækkelig kontakttid i et filtermateriale, der støtter den bioaktive proces

Ammonium 0,05 mg/l. Nitrit 0,1 mg/l.
Nitrat 50 mg/l. Værdien for nitrat er for afgang fra vand-værk

Pesticider og rester heraf Pesticider eller rester heraf i vand er sjældent synlige. De giver afsmag eller lugt. De bør undgås på grund af mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende Pesticider og rester heraf kan fjernes med aktivt kul. Anvendelsen er begrænset i Danmark og kræver en særlig tilladelse. Hvis pesticidforurening stammer fra en boring, kan løsningen blive at lukke boringen Grænseværdien for enkeltstoffer er 0,1 i.ig/l. Koncentrationen af alle pesticider tilsammen må ikke overskride 0,5 i.µg/l
Arsen Arsen er et naturligt forekommende grundstof, der er giftigt i for høje koncentrationer. Arsen er også et nødvendigt mikronæringsstof Arsen udfældes ofte tilstrækkeligt sammen med jern, men i nogle tilfælde er en speciel filtrering nødvendig Arsen 5 i.µg/l
Lugt, smag og udseende Vandet skal have en god kvalitet, må ikke lugte ubehageligt, smage dårligt eller være farvet Forskellige behandlinger kan være nødvendige Udseende: 15 mg Pt/l. Farvetal er et udtryk for vandets farveintensitet. Smag og udseende bedømmes manuelt