Vi Forsyner DK Banner

Vision for fremtidens forsyningssektor

Sammen med Dansk Fjernvarme, DANVA, Dansk Affaldsforening og Foreningen Danske Kraftvarmeværker præsenterede vi i denne uge vores fælles visioner for forsyningssektoren.

'Vi forsyner Danmark' er forsyningsbranchens eget bud på hvilke principper, fremtidens forsyning bør baseres på. Udspillet er et fælles oplæg fra brancheforeningerne til, hvordan de politiske ønsker om en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor med lave priser og sikker forsyning til borgere og virksomheder kan imødekommes.

Syv bærende principper

Forsyningssektoren mener, at fremtidens vand, varme, spildevand og affald også i fremtiden skal bygge på syv bærende principper:

- Der skal være en rimelig geografisk balance, så priserne ikke yderligere skævvrides.

- Forsyningsselskaber er forpligtet til at efterspørge ny teknologi og viden

- Alle ejere pålægges at udarbejde ejerstrategier.

- Forsyning skal være så billig for brugerne som muligt.

- Reguleringen bør være smidig og let.

- Brugerne skal beskyttes mod forhøjelse af priserne udover de reelle omkostninger.

- Forsyningsselskaberne pålægges at tage et samfundsansvar.

Otte tiltag skal vise vejen 

Samtidig sætter brancheforeningerne gang i en række tiltag - enten selv eller i samarbejde med stat, kommuner og andre interessenter - der skal vise vejen til effektiv forsyningssektor i fremtiden:

- Værdiansætte den sammenhængskraft, der skabes af forsyningssektoren.

- Klarlægge nationale og internationale erfaringer med forsyninger i kommercielt ejerskab

- Fremlægge bud på, hvordan eksport fremmes inden for hver enkelt forsyningsart

- Udarbejde plan for, hvordan forsyningssektoren kan bidrage til dansk realisering af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Fremkomme med forslag til »god selskabsledelse i forsyningssektoren.

- Udarbejde forslag til principper for et stærkt, uafhængigt tilsyn.

- Fremlægge forslag til fremtidig effektivisering af de enkelte forsyningsgrene.

- Udarbejde system for måling af forsyningernes samfundsværdi og deres betydning for flere bundlinjer.

Læs visionen for fremtidens forsyning