Teknisk Forum - Vedtægt 

§1

Teknisk Forum er etableret som en afdeling af Danske Vandværker og underlagt Danske Vandværkers Landsbestyrelse.

Teknisk Forums hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2

Formålet med Teknisk Forum er at samle og bearbejde viden og erfaringer om alle tekniske spørgsmål i vandsektoren og at udbrede viden og løsningsforslag til alle medlemmer af Danske Vandværker.

§3

Teknisk Forum består af 10 personer plus 5 suppleanter valgt på 5 møder afholdt af hver af Danske Vandværkers regioner og de i regionen valgte medlemmer.

Desuden er en rådgiver fra Danske Vandværkers sekretariat fast observatør i Teknisk Forum som referent og ansvarlig for kommunikationen om Teknisk Forums arbejde til repræsentantskabet i Danske Vandværker og forskellige relevante medier.

Valget til Teknisk Forum gælder for 2 år ad gangen, således 1 medlem er på valg i hver region hvert år. Valget som suppleant gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§4

Valgbar til Teknisk Forum er kun ansatte driftspersoner fra et vandværk, der er aktivt medlem af Danske Vandværker. Medlemmer af Danske Vandværkers Landsbestyrelse, Repræsentantskab og ansatte i Danske Vandværker samt personer der er bestyrelsesmedlem i et vandværk kan ikke vælges.

Ethvert bestyrelsesmedlem i et vandværk under Danske Vandværker kan anbefale en valgbar kandidat. Forslag til kandidater tilstilles regionsformanden eller fremføres på det årlige møde.

Hvis et medlem ophører med at være ansat som nævnt ovenfor udtræder vedkommende af Teknisk Forum og erstattes af suppleanten valgt i den pågældende region, der fortsætter i den udtrådtes valgperiode. Udtræder et medlem fra en region og der ikke er flere suppleanter afventes næste valg.

§5

Valgmødet i de 5 regionsmøder skal foregå i første halvår og finder sted med følgende dagsorden:

  1. Registrering af antal stemmer. 
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Valg af dirigent.
  4. Teknisk Forums beretning
  5. Præsentation af kandidater til Teknisk Forum.
  6. Valg til Teknisk Forum og suppleant
  7. Eventuelt

Teknisk Forums beretning fremlægges af formanden for Teknisk Forum eller dennes stedfortræder.
Regionsformanden eller en repræsentant fra den arrangerende regionsbestyrelse er mødeleder. Mødelederen skal inden valghandlingen foretage kontrol af kandidatens valgbarhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og hver fremmødt person kan kun afgive stemme repræsenterende ét vandværk.

Hvert vandværk i regionen, der er aktivt medlem af Danske Vandværker, har 1 stemme.
Afstemningen foregår ved skriftlig hemmelig afstemning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Repræsentantskabet og sekretariatet inviteres til alle valgmøder som observatører.

§6

Teknisk Forum konstituerer sig selv med en bestyrelse omfattende formand og næstformand. Formand og næstformand skal være fra hver sin region. Bilag skal være signeret af formand eller næstformand. Bilag fremsendes til Danske Vandværkers sekretariat for bogføring.

§7
Der udbetales honorarer til alle medlemmer af Teknisk Forum.

Honorarerne fastsættes årligt af Danske Vandværkers Landsbestyrelse. Rejseudgifter betales efter statens takster.

Honorar udbetales årligt ved Danske Vandværkers foranstaltning.

§8

Teknisk Forum fastsætter selv mødefrekvens og mødested.

§9

Teknisk Forum tildeles et budget bestemt af Danske Vandværkers Landbestyrelse. Indenfor budgettets rammer skal Teknisk Forum selv erholde alle udgifter til mødeaktiviteter m.v.

Bestyrelsen i Teknisk Forum er ansvarlig overfor Danske Vandværkers Landsbestyrelse, der til enhver tid har ret til at ændre de økonomiske forhold, hvis det skønnes nødvendigt.

Der skal føres regnskab for afholdte udgifter via Danske Vandværkers sekretariat og det reviderede regnskab skal fremlægges landsbestyrelsen.

§10

Danske Vandværkers Repræsentantskab kan efter anmodning fra Teknisk Forum eller af egen drift nedlægge Teknisk Forum, såfremt det skønnes at være nødvendigt.

En nedlæggelse af Teknisk Forum kan tidligst finde sted efter ordinært eller ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.

En anmodning eller indstilling fra Danske Vandværkers Landsbestyrelse om nedlæggelse vil medføre et samtidigt stop af økonomiske transaktioner i Teknisk Forum bortset fra skyldige omkostninger, der vil blive håndteret af Danske Vandværkers sekretariat.

§11

Ændring af disse vedtægter kan kun foretages af Danske Vandværkers Landsbestyrelse efter eget oplæg eller oplæg fra Teknisk Forum.

Ingen bestemmelse i disse vedtægter må stride mod Danske Vandværkers Vedtægter.

Vedtaget på Landsbestyrelsesmødet den 19. september 2015.

Ole Wiil
Landsformand