Vi forsyner Danmark

I dag præsenterer forsyningsbranchen sit eget udspil til, hvilke principper fremtidens forsyning bør baseres på.

Udspillet Vi forsyner Danmark - Visioner for forsyningssektoren, er et fælles oplæg fra brancheforeningerne til, hvordan de politiske ønsker om en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor med lave priser og sikker forsyning til borgere og virksomheder kan imødekommes.

Oplægget bygger på syv bærende principper

  1. Forsyning skal være så billig som muligt. Det kræver effektiv drift og en regulering, så evt. provenu betales tilbage til brugerne eller bliver i selskaberne til nye investeringer.

  2. Forsyningsselskaber er forpligtiget til at efterspørge ny teknologi og viden, som evt. kan udvikles i samspil med private virksomheder. Løsninger der efterfølgende kan eksporteres, hvilket kan medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser.

  3. Der skal være en rimelig geografisk balance, så priserne ikke yderligere skævvrides mellem de større byer og andre dele af landet.

  4. Reguleringen bør være smidig og let, så der ikke bindes penge i opbygningen af et nye bureaukratiske systemer.

  5. Brugerne skal beskyttes mod forhøjelse af priserne udover de reelle omkostninger - såvel OPEX som CAPEX - for produktion og distribution.

  6. Alle ejere pålægges at udarbejde ejerstrategier, ligesom selskaberne bør kunne overholde eller forklare sig i forhold til en række anbefalinger om god selskabsledelse.

  7. Forsyningsselskaberne pålægges at tage et samfundsansvar som en væsentlig aktør i den grønne omstilling.