Vandværker må gerne tage betaling for brandvand

Det er helt lovligt, at vandværker kan opkræve betaling for brandvand. Det fremgår af en helt ny afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Nordfyn Vandråd indgav sidste forår en klage over, at kommunen havde ændret i det fremsendte udkast til regulativ, hvorefter vandværket ikke kunne opkræve betaling for brandvand.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra maj måned 2014 slået fast, at kommunen kun har hjemmel til at godkende et regulativ inden for vandforsyningslovens rammer. Det betyder efter nævnets opfattelse, at man bl.a. ikke kan pålægge et alment vandværk at udarbejde ændringer til et eksisterende regulativ.

Læs hele artiklen og afgørelsen