Vi nedlægger beregningsformlen til at værdiansætte vandværket

I flere år har beregningsformlen ’Værdiansættelse af vandværket’ ligget på Danske Vandværkers hjemmeside. Men beregningsformlen nedlægges og afløses af nye værktøjer.

Den væsentligste årsag til at nedlægge beregningsformlen er, at det ikke længere er nødvendigt at foretage en værdiansættelse af vandværket med jævne mellemrum.

På grund af årsregnskabslovens regler, skal vandværker i stedet for opdatere anlægskartoteket for at beregne den regnskabsmæssige værdi af anlægget og de årlige afskrivninger.

Men må vandværker bruge en værdiansættelse som erstatning for et anlægskartotek med afskrivninger, når vandværkets anlægsaktiver skal fastsættes? Nej, det ikke tilladt ifølge et notat, som Erhvervsstyrelsen sendte i oktober 2016.

Hvis I derfor ved, at et aktiv skal bruges over en bestemt årrække – for eksempel en måler med en levetid på 12 år - så vil der være et krav om afskrivninger til det anlæg. Netop det forhold gør sig gældende for alle vandværkets anlægsaktiver, og vandværkerne må derfor indstille sig på, at anlægsaktiver fremover skal være værdiansat under aktiver i balancen, og der skal ske løbende afskrivninger i forhold til den levetid, som bestyrelsen vurderer, at anlægget har.

Nye værktøjer
I Danske Vandværker har vi opbygget en række værktøjer, der erstatter beregningsformlen til værdiansættelse. Det drejer sig om skabeloner til at:

  • Aflægge årsregnskab efter den vejledning, som Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i begyndelsen af 2016. I årsregnskabet kan man se den regnskabsmæssige værdi af vandværket under balancen.
    Hent værktøjet her

  • Beregne takster. I takstberegningsværktøjet har vi tilføjet et anlægskartotek, hvor værdien af de enkelte dele af vandværket er specificeret yderligere. Det betyder, at bestyrelsen har et sammenligningsgrundlag, når talen falder på samarbejde og sammenlægning med et eller flere nabovandværker. 
    Hent værktøjet her

Værktøjerne lever op til de regler, der er i både vandforsyningsloven og årsregnskabsloven