Tænk jer nu godt om i Esbjerg

Som vi nævnte i nyhedsbrevet sidste fredag, har Esbjerg Kommune sendt deres udkast til en ny vandforsyningsplan i høring. Danske Vandværker har nu afgivet høringssvar, hvori vi på det kraftigste opfordrer politikerne i Esbjerg Kommune til at genoverveje, om det nu også er en god ide at give landmænd lov til at hente vand fra egen boring til vanding af dyr, uanset om de er koblet på et vandværk. 

Selv om der kun stilles forslag om brug af vand til vanding af dyr, hvor der ikke kræves drikkevandskvalitet, vil en ændret praksis på området få omfattende konsekvenser for vandværkerne. Vi har ikke et fuldt overblik over de faktiske konsekvenser, men har lavet en konkret beregning på et modelvandværk, som viser, at de resterende forbrugere skal betale mere end 2.000 kroner om året for deres vand.

Derudover er Danske Vandværker overbevist om, at konsekvenserne af punkt 4.8 i udkastet vil være omfattende og ødelæggende for grundlaget for at kunne bibeholde en tilfredsstillende decentral vandforsyning i kommunen. Vi noterer os også, at kommunen selv forventer, at den ændrede praksis vil betyde, at mindre vandværker med en udpumpning under 150.000 m3 vil opleve ”markant ændret indvindings- og udpumpningsbehov, hvis enkelte større vandforbrugende enheder som for eksempel husdyrbedrifter til- eller frakobles,” så også kommunen anerkender altså, at frakoblinger vil være en relativt stor økonomisk belastning for de mindre vandværker.

Danske Vandværker har skrevet til miljø- og fødevareministeren om sagen. Og ministeren har i sit svar tilkendegivet, at han har tillid til, at ”reglerne administreres tilfredsstillende af kommunerne med en balanceret vægtning af alle hensyn.”, og at ”For så vidt angår landmænds ansøgning om vandindvindingstilladelse til eget brug er det tilsvarende kommunerne, der ud fra et helhedssyn skal vurdere, om der er grundlag for at meddele en sådan.” Danske Vandværker opfatter miljø- og fødevareministerens svar som en tilkendegivelse af, at kommunerne i deres samlede vurdering også bør tage hensyn til vandværkernes økonomiske situation, og til forsyning med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet til alle forbrugere.

Derfor henstiller Danske Vandværker kraftigt til, at konsekvenserne analyseres nærmere og beskrives, så politikerne kan træffe en eventuel beslutning om at ændre praksis på et gennemsigtigt og forsvarligt grundlag, der også tager højde for konsekvenserne for vandværkerne og de resterende forbrugere.

Læs høringssvaret fra Danske Vandværker