Status på skattesagen

Landsskatterettens behandling af øvrige vandselskabers værdisætningssager lader vente på sig.

De vandværker, som har en sag om værdisætning liggende hos Landsskatteretten, kan ikke forvente en afgørelse i den meget nære fremtid. 

Der foregår nemlig drøftelser mellem Landsskatteretten, SKAT/Kammeradvokaten, DANVA, FVD og udvalgte revisionsfirmaer om håndteringen af de hundredvis af sager, der ligger hos Landsskatteretten.

De mange sager hos Landsskatteretten (LSR) har ligget ”underdrejet” i lang tid, hvilket hænger sammen med, at der har været et længere forløb fra 2013 i forhold til nogle prøvesager.

Håndteringen af sagerne er yderst ressourcekrævende for alle parter, og der vil være drøftelser mellem repræsentanter for de relevante aktører om, hvordan sagerne skal håndteres. Forberedelsen af disse drøftelser foregår i disse måneder.

Der har igennem de seneste måneder være stort fokus hos de nationale politikere på beskatning af vandselskaber. Hvad udfaldet bliver, kan vi endnu ikke sige, men det er klart foreningens håb, at der kommer en politisk løsning.

Der pågår i øvrigt strategiske overvejelser i relation til de rejste sager hos domstolene – herunder om det på nuværende tidspunkt vil kunne fremme en politisk løsning, såfremt sagerne bliver trukket tilbage.

SKAT har via kammeradvokaten oplyst, at der for forbrugerejede vandværker er gennemført ændringer på ca. 125 private vandværker, hvoraf ca. 37 fik sat indgangsværdien til 0.

I hovedparten af sagerne vedrørende de forbrugerejede vandværker er der også ændret indgangsværdier for ejendomme.

Enkelte af de forbrugerejede vandværker har valgt ikke at påklage SKATs afgørelser.

Vi vil orientere igen, når der er nyt.