Vandforsyninger er ikke forpligtet til at eftergive vandspild

Ledningsbrud Lille Stoerrelse

Forbrugerklagenævnet giver i en ny afgørelse vandværkerne fuld frihed til at bestemme, om vandspild skal eftergives - eller ikke eftergives.

I henhold til reglerne om vandspild har der altid været den grundlæggende tanke, at når betingelserne i vandafgiftsloven § 24 var opfyldt, skulle vandværket eftergive vandspildet til forbrugeren.

Den siger kort sagt, at kommer vandspildet fra en skjult installation - som oftest en ledning i jorden - så skal forbrugeren ikke betale for spildet udover selvrisikoen på 300 m3 plus skønnet forbrug.

Denne praksis kan nu være på vej til at blive ændret. En ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet slår fast, at det er helt op til det enkelte vandværk, om det vil følge proceduren.

Uenighed i nævnet
Tre af dommerne i klagenævnet mente, at der med ordet ”kan eftergive” er en valgfrihed for vandværket, hvorvidt det vil eftergive vandspildet. To af dommerne mente ikke, at man kunne tage stilling til lovligheden af afslaget på eftergivelse, da det beroede på en konkret vurdering ud fra ledningernes tilstand.

Afgørelsen blev truffet med stemmeflertal, udfra en konkret sag. Der er derfor stor usikkerhed i afgørelsen, hvorfor det må forventes, at der skal flere sager til, før man endeligt kan afgøre, hvordan reglen skal fortolkes generelt.

Eftergiv vandspild
FVD mener, at man som udgangspunkt bør eftergive vandspild i de tilfælde, hvor lovens bestemmelser er opfyldt. Afgørelsen kan dog være nyttig i tilfælde, hvor der er en saglig argumentation for ikke at eftergive vandspild, eksempelvis i de tilfælde, hvor forbrugerne overvejer om det økonomisk kan betale sig at udskifte rørene frem for at opnå eftergivelse ved eventuelle brud.