Høringssvar til udkast til
vejledning om takster for vand


Foreningen af Vandværker i Danmark har modtaget ovennævnte udkast i høring og skal i den anledning hilse en vejledning velkommen.Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens vejledning fra 1986 og for både vandværker og kommunerne er en opdatering en stor hjælp til det administrative arbejde, der er forbundet med at udarbejde og godkende taksterne, jf. vandforsyningslovens § 53.

Foreningen af Vandværker skal til de enkelte punkter bemærke:

1. Indledningen
For at stramme teksten op bør ’heraf’ i 2. linje erstattes med ’ taksterne’.

2. Definitioner og begreber
Alle definitionerne må være samstemmende med de definitioner, der er opremset i udkast til vejledning om normalregulativet. Definitionen på ’jordledning’ og ’stikledning’ er ikke i overensstemmelse hermed. I øvrigt bør samme forhold gøre sig gældende i forhold til andre regler og vejledninger om vandforsyning.

I definitionen af ’distributionsnet’ bør der indsættes frem til ejendommens skel.
Det er ikke relevant at henvise til specielle vandsektorregler i definitionerne. Spørgsmålet om autorisation nævnes andet sted, og definitionen bør være enslydende med vejledningen om normaregulativet.
Der mangler en definition af hovedanlæg. Den eksisterende definition i normalregulativets pkt. 1.10
bør anvendes (se også høringssvar til normalregulativet).

Den 15. november 2013.