Høringssvar til udkast til
Normalregulativ for almene vandforsyninger

jr. nr. NST-400-00072

Foreningen af Vandværker i Danmark har modtaget ovennævnte udkast i høring. Forslaget til Normalregulativ for almene vandværker forventes at afløse de to eksisterende normalregulativer for henholdsvis kommunale vandforsyninger og private vandforsyninger. Sammenskrivningen er begrundet med, at de kommunale vandforsyninger i forbindelse med vandsektorloven er blevet privatiseret og derfor skal drives på samme privatretlige grundlag som de private vandforsyninger.

Udgangspunktet for et nyt Normalregulativ for almene vandforsyninger er derfor det nugældende Normalregulativ for private vandforsyninger, hvilket foreningen har diskuteret med Naturstyrelsen i forbindelse med det forberedende arbejde til nærværende forslag.

Foreningen har i den sammenhæng understreget behovet for, at det kommende normalregulativ bliver en videreførelse af det regulativ, der i dag gælder for de private vandværker tilføjet nødvendige ændringer. I forhold til et tidligere udkast afspejler høringsudgaven imidlertid stadig retsforhold, der alene kan knyttes til et offentligt selskab, og som er uforeneligt med at alle vandværker i fremtiden skal drives på et helt privatretligt grundlag.

Overordnet skal FVD henlede opmærksomheden på, at det bør bestræbes ikke at tolke videre på allerede fastsatte regler, da dette let fører til misforståelser mellem forbruger og vandværker. Det er knap så informativt, men der bør i stedet henvises til de regelsæt, der regulerer forholdet.

Den 15. november 2013