Høringssvar: Udkast til resultatorienteret benchmarking for 2015

FVD finder overordnet, at resultatorienteret benchmarking er kompliceret og administrativt tungt og dyrt, idet der skal anvendes betydelige ressourcer i form af arbejdskraft og revisorbistand, og at resultaterne er forbundet med store usikkerheder. 

Endvidere er der ved anvendelse af så komplicerede modeller med store mængder data en fare for, at beregningerne kan være fejlbehæftede. Der er allerede fundet eksempler på sådanne fejl, og der vil uundgåeligt opstå flere når der anvendes så datatunge og komplicerede beregninger.  

FVD støtter fortsat ikke kravet om resultatorienteret benchmarking.

Læs hele FVD's høringssvar her.