Høringssvar: Landbrugets brug af gødning og om plantedække

Det fremsendte forslag fastsætter en generel bemyndigelse til, at miljø- og fødevareministeren fremover fastsætter afgrødernes kvælstofnormer og, på baggrund af en ministeriel vurdering, forhøjer kvælstofnormen i det omfang, det findes i overensstemmelse med EU-retten, herunder nitratdirektivet og vandrammedirektivet.

Danske Vandværker har stor forståelse for, at landsbrugerhvervet skal sikres rimelige rammevilkår, for at opretholde konkurrenceevnen. 

Trods dette finder vi dog anledning til at udtrykke bekymring for forslaget, idet en større udspredning af gødning alt andet lige vil medføre en øget belastning for grundvandsressourcerne. 

Læs høringssvaret her.