Høringssvar om vandsektorloven

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love

Danske Vandværker lægger særligt vægt på, at den regulering, som kommer til at gælde for vandværker med en årlig udpumpet mængde imellem 200.000-800.000 m3, bliver enkel og ubureaukratisk og samtidig rimelig.

Forslaget er på flere punkter efter Danske Vandværkers opfattelse uklar og utilstrækkelig til at sikre en regulering, der stemmer overens med forligsteksten. Forliget lægger således ikke op til, at denne gruppe skal reguleres i forhold til deres totaløkonomi, men udelukkende i forhold til driften.

Det kan desuden frygtes, at der for denne gruppe, som forslaget er formuleret, vil blive tale om en detailregulering stik imod forligets intentioner og uden at tage højde for individuelle forskelle, hvis der indføres et generelt effektiviseringskrav, som gælder for alle uanset udgangspunkt.

Læs hele høringssvaret her.