Høring: Udkast til ny bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer


Naturstyrelsen har sendt høring om udpegning og administration af drikkevandsressourcer i høring med frist den 6. juni 2014.

Om udkastet til bekendtgørelsen

Udpegning af drikkevandsressourcer skal fremover udpeges i bekendtgørelser udstedt efter vandforsyningsloven og ikke som hidtil i vandplanerne.

Det betyder, at der løbende kan ske formel udpegning af de relevante områder, i takt med at grundvandskortlægningen afsluttes.

Med lovændringen indførtes også en pligt for miljøministeren til formelt at udpege indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Hermed sikres at udpegningen af indvindingsoplande sidestilles med udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser som i
den øvrige lovgivning.

Hvis du har kommentarer

Hvis du har kommentarer til bekendtgørelsen skal du senest den 2. juni 2014 sende dine bemærkninger til Pernille Weile på mail: pw@fvd.dk.