FVD har afgivet høringssvar:

Lovforsalg om grundvandskortlægning efter 2015

Foreningen af Vandværker kan støtte, at behovet for at få fastsat drikkevandsressourcerne færdiggøres ved at grundvandskortlægningen gennemføres på alle de områder, der har relevans herfor. Foreningen er herved enig i, at grundvandskortlægningen udvides til også at omfatte indvindingsoplande uden for OSD-områder, og at perioden forlænges til udgangen af 2020, hvorefter grundvandskortlægningen til drikkevandsressourcer afsluttes.

Udgifterne til den fremtidige korlægning m.v. fremgår af de almindelige bemærkninger. Det fremgår imidlertid ikke klart, hvorledes udgifterne fordeler sig og f.eks. udgifter til datapleje af det samlede datagrundlag fremgår ikke. Det er derfor ikke muligt at skaffe sig en samlet oversigt over udgifterne, ligesom der fremgår urealistiske fremskrivninger at det forventede afgiftsprovenu.

Af den årsag er det FVD’s opfattelse, at der i loven bør indskrives en revisionsklausul, som forpligter til at loven revideres inden udgangen af 2020.