Udvidet gravdækningsforsikring

Denne forsikring er en tillægsforsikring til Erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

Policenr. 670 8.003.000

Den udvidede gravedækningsforsikring dækker ansvar ved graveskader. Forsikringen bør tegnes, hvis vandværket selv udfører, anviser eller fører tilsyn med gravearbejde.

Vandværket dækkes for det ansvar, som kan blive pålagt værket som følge af fejl eller forsømmelser i forbindelse med gravearbejdet.

Undtagelser

Hvis der er indgået en skriftlig aftale om eventuel hæftelse, kan vandværket pålægges et ansvar og dermed erstatningspligt for skader forvoldt af en selvstændig virkende entreprenør.

Hvis det viser sig, at entreprenøren ikke har en erhvervsansvarsforsikring, eller er gået konkurs eller blot ikke eksisterer mere, kan vandværket komme til at hæfte for en skade, som skyldes entreprenørens fejl eller forsømmelser.

En udvidet gravedækningsforsikring dækker ikke et sådan hæftelsesansvar.

Police

Det er erhvervs- og produktansvarsforsikringen der er gældende for denne forsikring. Find den via dette link: police