Bestyrelsesansvarsforsikring

Denne forsikring er en tillægsforsikring til All-Risk forsikringen.

Policenr. 674 80.002

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmets private formue på grund af begåede fejl i hvervet som bestyrelsesmedlem i et vandværk.

Bestyrelsesmedlemmers private formue friholdes i situationer, hvor de pådrager sig et juridisk ansvar eksempelvis ved pligten til at styre og føre tilsyn med vandværkets økonomi og aktiviteter i overensstemmelse med vandværkets vedtægter.

Erstatningskrav kan opstå enten på grund af aktive handlinger eller ved passivitet.

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker den erstatning, som medlemmet kan blive pålagt. 

Inklusiv retshjælpsdækning

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker også retshjælp. For eksempel dækkes udgifter til advokat eller anden sagkyndig rådgivning og bistand, hvis der rejses et krav mod et bestyrelsesmedlem.

Udgifter til rådgivning og bistand dækkes også, hvis bestyrelsesmedlemmet bliver frifundet.  

Underslæbsdækning

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker også underslæb, hvis denne del er tegnet.

Vær opmærksom på, at underslæbsforsikringen kun dækker, når alle regnskabsbilag - både indtægter og udgifter, kontoudtog o.l. er underskrevet af mindst to personer tilknyttet vandværket og dets administration. Samtidig skal vandværkets årsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, hvilket blandt andet omfatter en kontrol og efterprøvelse af regnskabets tal og oplysninger, samt en efterprøvelse af værkets forretningsgange. Revisor skal orientere værkets ledelse om den udførte i et revisionsprotokollat 

Hvem er dækket

Underslæbsdækningen omfatter også eksterne og lønnede regnskabsmedarbejdere. Det vil sige personer, der ikke er medlem af vandværkets bestyrelse, men som udfører opgaver i vandværkets tjeneste og modtager honorar herfor.  

Vær opmærksom på

En person, der selv udfører arbejde og fakturerer vandværket for en ydelse betragtes som selvstændig. Dermed er denne person ikke omfattet af underslæbsdækningen.

Selvstændigt erhvervsdrivende skal have en gældende ansvarsforsikring.

Bestyrelsesansvarsforsikringen omfatter alle bestyrrelsesmedlemmer på vandværket.

Forsikringen kan tegnes med tre forskellige dækningssummer.