Vandværkets ansvar overfor forbrugere for skader forvoldt af forurenet vand

Erstatningskrav vedrørende personskader

Skader forvoldt af fejlbehæftet vand reguleres i henhold til Lov om Produktansvar. Det følger af loven, at der gælder et objektivt ansvar for skader på forbrugerting og personer, hvis den skadelidte kan bevise, at skaden skyldes et defekt produkt leveret af vandværket.

Eksempelvis krav fra personer, som har været syge som følge af indtagelse af forurenet vand. Personerne har da krav på erstatning jf. Lov om Erstatningsansvar, f.eks. godtgørelse for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

I en skadessituation vil Tryg varetage vandværkets interesser, og kravet opgøres jf. Lov om erstatningsansvar, og mulighed for regres vurderes.

Forretningsgang i en skadessituation
Rejses der krav mod vandværket, skal kravene indsendes til Tryg, som vil varetage vandværkets interesser og som vil vurdere muligheden for regres. Er der alene tale om krav, som ikke er dækket af forsikringen, kan Tryg ikke varetage vandværkets interesser.

Hvis årsagen til forureningen skyldes forhold, som kan bebrejdes andre, skal kravstiller henvises til at rejse kravet mod denne.