Vandværkets ansvar overfor erhverv

(skader forvoldt af forurenet vand)

Produktansvarsforsikringen dækker

  • ansvar for skade på producerede varer
  • ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab

Skade på producerede varer

Lov om vandforsyning regulerer ikke ansvar i tilfælde, hvor der leveres forurenet vand, men derimod alene ansvar for evt. driftsforstyrrelser pga. manglende vandforsyning.

Ansvarsgrundlaget er i princippet culpareglen (1), idet produktansvarsloven ikke regulerer ansvar mellem erhvervsdrivende. Dvs. der skal være udvist culpa, førend man kan pålægge vandværket ansvar for produktansvarsskader hos en virksomhed. Culpa bedømmelsen er dog ret streng, således at der ikke skal så meget til for at pålægge vandværket ansvar, hvis det viser sig, at det leverede vand fx har indeholdt skadelige bakterier.

Årsagen til forureningen skal naturligvis undersøges grundigt, og vandværket er ikke ansvarlig for skader og tab, hvis forureningen skyldes andre.

Forsikringen dækker fx værdien af den produktion der som følge af forurenet vand må kasseres. Når værdien skal fastsættes, skal der ske fradrag for værdien af vandværkets produkt (supplerende policetekst, klausul 0708).

Driftstab, avancetab eller andre indirekte tab

Hvis en virksomhed rejser erstatningskrav for fx driftstab eller avancetab i forbindelse med, at vandet har været forurenet, vil et sådant krav ikke være dækket af forsikringen. Ligesom det forhold, at virksomheden må sende sine medarbejdere hjem, og dermed mister produktion sidestilles med driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Forsikringen dækker ikke sådanne krav (jf. forsikringsbetingelsernes punkt 3, stk. 3, litra b).

Som bekendt har vandværket pligt til at tage regelmæssige vandanalyser for at kunne levere rent vand til såvel forbrugere som fabrikker. Men det skal samtidig bemærkes, at fødevareproduktionsvirksomheder ligeledes selv har pligt til at kontrollere vandet både før og under fødevareproduktionen.

Kommer vandværket i den situation, at en virksomhed rejser erstatningskrav pga at en produktion må kasseres, fordi det brugte vand ved fremstillingen var forurenet, er vandværket kun erstatningsansvarlig, hvis virksomheden kan bevise, at skaden alene skyldtes forureningen af vandet, og at det var forårsaget af fejl fra vandværkets side.

Skulle situationen opstå, hvor forurenet vand fra vandværket medfører, at en produktion hos virksomheden er blevet forgiftet og forbrugere er blevet syge af de forgiftede varer, vil ansvaret og forsikringsdækningen bero på de helt konkrete omstændigheder.

Hvis der skulle opstå en produktansvarsskade, som et vandværk var erstatningsansvarlig for, og der skulle udbetales erstatning for denne skade, ville et eventuelt erstatningskrav for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab kunne kræves erstattet af vandværket, hvis vandværket ikke har fraskrevet sig ansvaret for dette tab.

Det er helt sædvanligt indenfor handel, at leverandøren af et produkt fraskriver sig ansvaret for indirekte tab, eller som et minimum begrænser det til et beskedent beløb. For at fraskrivelsen skal være gældende, skal den være vedtaget mellem parterne, det vil sige vandværket skal have gjort opmærksom på, at det ikke vil dække krav for indirekte tab.

Danske Vandværker anbefaler: ”Normalregulativ for private vandforsyninger” (2) har vandværket mulighed for at fastsætte vilkår for levering. Det vil derfor være tilrådeligt, at vandværkerne sørger for, at ansvaret for de nævnte tab fraskrives.

1: Hvis der er handlet forsætligt eller uagtsomt. Ved vurdering af om der er handlet culpøst, ser man på om den skadegørende handling afveg fra et på handlingens tidspunkt anerkendt adfærdsmønster.

2: Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.